Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

1.) Prevádzkovateľ internetovej stránky

Peter Seewald Waldes

sídlo: Mierová 85 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 32 219 296

Spoločnosť je zapísaná na Obvodnom úrade Bratislava odbor živnostenského podnikania 

ŽR č.: 105-14288

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky

www.waldes.sk 

 •  

2.) Účel spracúvania osobných údajov 

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky a doručenie tovaru

3.) Zoznam spracúvaných osobných údajov 

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia 

4) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov 

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

Príjemcovia osobných údajov: niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti: 

 • technologické služby (napr. webhosting, správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky
 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou web stránok
 • doručovateľské a kuriérske služby
 • služby vedenia účtovníctva  

5.) Zverejnenie údajov 

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje 

6.) Podmienky spracúvania 

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. 

7.) Práva a povinnosti dotknutej osoby 

Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje. 

8.) Poučenie o právach dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má:

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

9.) Uplatnenie práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti, písomne, vrátanie e-mailu, a tiež zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.  

 

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018.

Vážime si vaše súkromie

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?