Obchodné podmienky

1) O registrácii
Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Peter Seewald-WALDES a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Peter Seewald-WALDES v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.“
Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 100kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: waldes@waldes.sk
Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.
Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
Dodávateľ je platcom DPH.

Prevádzka elektronického obchodu: Peter Seewald WALDES

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s firmou Peter Seewald WALDES uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Bez súhlasu kupujúceho s obchodními podmienkami, nie je možné uzatvoriť obchodný vzťah.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
Storno objednávky
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 

3) Doprava a prevzatie :
DOPRAVA KURIÉROM
Tovar je doručovaný prepravnou firmou Slovak Parcel Servis alebo Slovenskou Poštou.
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!
POZOR!
Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, alebo ak je porušená ochranná fólia, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

4) Záruka
Daňový doklad je súčasťou tovaru. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 2 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je dohodnuté inak. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Príprava na výrobu lôg – grafické spracovanie, vytvorenie grafiky loga, vyšívacie programi sú výlučným majetkom firmy Peter Seewald WALDES. Slúžia na interné účely a potreby  pre samotnú výrobu a v styku so zákazníkom. Úhrada za prípravu, sa nepovažuje za nadobudnutie vlastníctva zákazníkom.

Ak zákazník žiada poskytnutie prípravy –  grafické spracovanie, vytvorenie grafiky loga, vyšívací program, táto služba mu bude spoplatnená v zmysle aktuálneho cenníka.

6) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní (podľa zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa) od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie najneskôr v posledný deň lehoty. Zakúpený tovar (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Prevádzkovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného (nepoškodeného) tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby( výšívanie, potlač, gravírovanie, kamienkovanie – aplikovanie na objednaný textil) ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov, ) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak použijete textil viac, ako  ste ho už raz vyskúšali).

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Tovar musí byť riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.  K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré nakupujúci s tovarom prijal, doklad o kúpe, záručný list a iné.

Tovar musí byť nenosený, nezašpinený, originálne zabalený. Všetky visačky, etikety musia byť  nepoškodené , na pôvodnom mieste a nesmú byť odstránené.

Ak bude na odeve zjavné viac ako jedno vyskúšanie, odstúpenie od zmluvy nebude akceptované.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých zásielok. Prepravné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

 

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite ochrannú fóliu či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu či inému znehodnoteniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od doručenia zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsob úhrady

Dobierka – objednaný tovar Vám zašleme Slovenskou poštou alebo UPS Slovak Parcel Service a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

9) Reklamácie a servis

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u  predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a Občianskeho zákonníka.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
  7. nosením a znehodnotením tovaru nad dĺžkou svojej životnosti.

 

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva máte aj v prípade, že sa uvedená chyba prejaví neskôr.

V prípade záručnej, alebo pozáručnej opravy môžete použiť dve možnosti :

nahlásiť opravu  na telefónnom čísle +421 2 43631066

alebo písomnou formou prostredníctvom E-mailu: waldes@waldes.sk

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní telefonicky, e-mailom, prípadne SMS.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vážime si vaše súkromie

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?